Realizovani i tekući projekti

 
Centar za prava djeteta je realizacijom velikog broja projekata, dobrom saradnjom sa institucijama sistema, lokalnom zajednicom, lokalnim i međunarodnim organizacijama i posebno kroz direktan rad sa djecom  obezbijedila prepoznatljivost kao stabilna i respektabilna organizacija kako na lokalnom , tako i na republičkom nivou.
Uključivanje djece u programske aktivnosti Centra  prestavlja afirmaciju njihovih prava  na okupljanje i udruživanje , na informaciju, na učešće i mišljenje
Navedeni projekti ukazuju na sposobnost naše organizacije za dobro i odgovorno iniciranje, organizovanje, implementaciju projekta i upravljanje budžetom.
 
Realizovani projekti :
 • Edukacija djece u osnovnim školama o sadržaju Konvencije kao obavezujuceg međunarodnog dokumenta kroz projekte :
 • Klubske aktivnosti  kao psiho- socijalna podrška djeci raseljenoj i izbjegloj (2000-22002)
 • Kamp na Ivanovim koritima „ Prava djeteta“ (2001. g.)
 • Kamp na Ivanovim koritima „ Prevencija trgovine djecom i ljudima ( 2003. g.)
 • „ S paravom o pravima djeteta „ (2001/02.g)
 • Savjetovaliste za djecu i mlade (2001/02.g).
 • „ Uživaj svoja prava poštujući prava drugih „ (2002/03.g)
 • „ Djeca o dječijim pravima „ (2003/04.g.)
 • Projekat za predškolce s akcentom na zlostavljanje i zanemarivanje sa radnim nazivom „ Vidimo li nasilje oko nas“ (2003/04.g)
 • Promocija Konvencije o pravima djeteta  za  roditelje djece sa smetnjama u razvoju (2001. -2002.g.)
 • Edukacija i upoznavanje sa Konvencijom debatnih klubova i omladinskih parlamenata (2003/04.g)
 • Formiranje dječijih parlamenata u 19 osnovnih škola u Crnoj Gori (2004 – 2008. g.)
 • Partner na projektu izrade nacionalne strategije djecije i socijalne zaštite (2007/08.g.)
 • Učesće u izradi strateskog i akcionog plana socijalne politike za djecu i mlade u opstini Podgorica za period 2008-2012. g. (2007/08.g)
 • Promocija hraniteljstva kao alternativnog oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja (2008.g.)
 • Kontinuirani Monitoring stanja prava djece u Crnoj Gori, Centar je radio na duži period sa ciljem da se ostvari uvid u stvarnu , a ne proklamovanu ( pa makar i zakonom ) zaštitu prava djeteta. U toj aktivnosti pravne norme bile su nam  samo jedan od indikatora da li se standardi poštuju ili ne . Onaj drugi, ne manje značajan segment , jesu analitička zapažanja i valjana statistika zasnovana na činjenicama. Trudili smo se da stepen ostvarenih prava identifikujemo na vidljiv i transparentan način, pri čemu nam je bio cilj da se učvrsti načelo participacije djeteta , da dijete  može, da izrazi racionalan i prepoznatljiv stav o svojim potrebama i svojem najboljem interesu.(2003. – 2008. g)
 • Dječija konferencija „Dječija participacija, karika koja nedostaje“– Budva (2006. g.)
 • Dječija konferencija „ Ja i moja porodica, škola i lokalna zajednica“- Bar (2008. g.)
 • Učešće u izradi Inicijalnog državnog izvještaja o stanju prava djece u Crnoj Gori
 • Učešće u izradi standarda u socijalnoj zaštiti
 • Učešće u izradi etičkog kodeksa za profesionalce u socijalnoj zaštiti
 • Izrada Alternativnog izvještaja o stanju prava djece u Crnoj Gori
 • Učešće u reformi maloljetničkog pravosuđa „Dječje mišljenje u fokusu“
 • U susret novim socijalnim uslugama djeca kao kreatori i korisnici usluga
 • Dječije zasijedanje – Skupština Crne Gore ( 2009. g.)
 • Odbrana Alternativnog izvještaja – UN Komitet za prava djeteta u Ženevi
 • Parlament kao model dječije participacije
 • Aktivizam djece u lokalnoj zajednici
 • II zasijedanje dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore (2010.g.)
 • Dječija prava i njihova perspektiva
 • Kampanja „Govorimo o mogućnostima“
 • III zasijedanje dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore (2011.g.)
 • Lokalni dječiji parlament – Podgorica
 • Djeca bez roditeljskog staranja u fokusu - hraniteljstvo
 • Pregled poštovanja prava djece u Crnoj Gori – UPR izveštaj
 • Mladi Crne Gore – zagovornici inkluzije, kampanja „Govorimo o mogućnostima“
 • Pilotiranje modela stanovanje uz podršku za djecu bez roditeljskog staranja
 • Škola dječijih prava
 • ENVISION
 • Participacija mladih u procesima planiranja i odlučivanja
 • Podrška hraniteljskih porodicama