Izvršni direktor/ka

Lice ovlašćeno za zastupanje (izvršni direktor/ka) se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od 5 godina. Odluka Skupštine o izboru i imenovanju Izvršnog direktora usvaja se dvotrećinskom većinom glasova. Izvršni direktor se bira iz reda članova Skupštine, a može i na osnovu javnog konkursa.

Ovlašćenja izvršnog direktora/ke:
 
 
-  zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja;
-  odgovara za zakonitost rada;
-  zastupa vrijednosti i interese Udruženja;
-  vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;
-  podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
-  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja.
 
 
Rajka Perović
Rajka PerovićIzvršna direktoricarajka.perovic@cpdcg.org
20 godina rada u Centru za prava djeteta Crne Gore, edukacija i usavršavanja u oblasti promocije i zaštite prava djeteta; Pohađala veliki broj edukacija, treninga na različite teme: Nenasilna komunikacija i rješavanje konflikata; Prava djeteta u sukobu sa zakonom; Afirmacija dječije participacije; Prevencija narkomanije kroz razvijanje zdravih stilova života; Prevencija nasilja zasnovanog na rodnoj određenosti; Prevencija nasilja u porodici; Jačanje kapaciteta iz oblasti prava djeteta- transformacija znanja u praksu; Strateško planiranje; Javno zagovaranje; Profesionalni javni menadžer; Etika, pisanje i razvijanje etičkih kodeksa; Upravljanje, praćenje i ocjena uspješnosti rada; Pozitivna disciplina u odgoju djeteta ;Specijalizovana obuka za posredovanje u porodičnim sporovima; prva pomoć i zaštita; protiv požarna zaštita i spašavanje; Sertifikovani trener iz oblasti prava djeteta; Sertifikat o bazičnom treningu za porodičnu medijaciju; Sertifikat o bazičnom treningu iz transakcione analize; Sertifikat o treningu za medijatore iz oblasti Komunikacija i javni nastup; Licencirani medijator porodične medijacije; Sertifikovani trener za školsku medijaciju.....